Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com

ORDO DEI

Hymn Kongregacji "Ordo Dei"
Rozmowa z Jezusem Eucharystycznym


                Tyś nakarmił Chlebem z nieba
                 Lud idący Twoją drogą,
                Tyś nauczył jak żyć trzeba
                Żyć miłością, a nie trwogą.

    REFREN:
                
    Porządek Boży został dany
    Pełnią Łaski w Matce Boga,
    Przez Jezusa Krew i Rany,
    To nasz cel – to nasza droga.

                Twa Obecność tu na ziemi
                W Sakramencie Dziękczynienia
                Niechaj życie nasze zmieni
                W tej pielgrzymce do zbawienia.

    REFREN:
                
    Porządek Boży został dany
    Pełnią Łaski w Matce Boga,
    Przez Jezusa Krew i Rany,
    To nasz cel – to nasza droga.

                Ojca wolą zgromadzeni
                Wiarą trwamy u stóp Krzyża,
                Z Matką Syna zjednoczeni,
                Matka syna nam przybliża.

        REFREN:
                
        Porządek Boży został dany
        Pełnią Łaski w Matce Boga,
        Przez Jezusa Krew i Rany,
        To nasz cel – to nasza droga.


Nadliwie, 15 czerwca 2017
Uroczystość Bożego Ciała


Konstytucja Kongregacji  „ORDO  DEI”

Kongregacja „Ordo Dei ”Najświętszych serc Jezusa i Maryi Stowarzyszenie Życia Apostolskiego jest wspólnotą osób poświęconych służbie Bogu, żyjących duchowością „obecności Jezusa Eucharystycznego” w świecie współczesnym, są to:

 • „Pielgrzymi obecności” – wspólnoty rodzin oraz osób żyjących samotnie w celibacie.
 • „Misjonarze Eucharystii”  - wspólnota kapłanów i braci.
 • „Misjonarki EucharystiiI”  -  wspólnota zakonna żeńska.


Cele Stowarzyszenia

Jest nim wypełnianie polecenia  Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przekazane przez Ewangelistę Marka: „ Czas się wypełnił, przybliżyło się Królestwo Boże; nawracajcie i wierzcie Ewangelii” (1, 14)

Wezwani do osobistego „nawrócenia i wiary w Ewangelię”, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i powołania do tego, aby Porządek Boży – Ordo Dei wprowadzać w życie osobiste, w życie rodzin, w życie współczesnego świata

Głoszenie nawrócenia – metanoi jest pierwszym stopniem formacji osobistej i formacji trzech wspólnot „Ordo Dei”. Osobiste świadectwo metanoi jest naszym sposobem na obecność w świecie współczesnym

Zanik świadomości grzechu jest widoczny nie tylko w dzisiejszym świecie poddanym wpływom ideologii ateistycznych, ale również wśród wielu członków Kościoła Katolickiego. Z tego faktu wynika palący obowiązek głoszenia metanoi i konieczności trwania w łasce uświęcającej
 
Metanoia prowadzi do uporządkowanego życia przez łaskę uświęcającą.

Głosząc konieczność trwania w łasce uświęcającej, wierzymy że łaska uświęcająca jest darem Boga dla człowieka na odpuszczenie grzechów przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest mocą i światłem Ducha Świętego na drodze posłuszeństwa woli Ojca, posłuszeństwa przykazaniom Bożym.

Łaska uświęcająca jest udzielaniem się Boga człowiekowi, daje udział w „Królestwie Bożym” tu na ziemi, zapewnia szczęście i radość w dążeniu do świętości w czasie naszej pielgrzymki do zjednoczenia z Bogiem w życiu wiecznym.Dje nam też udział w „obecności Jezusa Eucharystycznego”.
Wezwanie do zawierzenia Ewangelii utwierdza nas w przekonaniu, że: „Najwyższą regułą Naszego postępowania jest Ewangelia”.

 
Celem  Stowarzyszenia  „Ewangelizacja Eucharystyczna” w świecie współczesnym przez nasz udział w świadectwie Prawdy  Najwyższego i Wiecznego  Arcykapłana Jezusa Chrystusa, którą poznajemy z przekazu Ewangelisty Jana: „Ojcze….Uświęć ich w Prawdzie. Słowo Twoje jest Prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie” (17, 17 – 19).
    
Uświęcenie w Prawdzie i odpuszczenie grzechów przez ofiarę Krzyża, jest naszym doświadczeniem „duchowości Eucharystycznej”, którą czerpiemy z Ofiary Eucharystycznej. To doświadczenie jako wspólnoty Ordo Dei prowadzi do kształtowania się „środowiska Eucharystycznego” w świecie współczesnym. Trzecim etapem tak praktykowanej formacji Eucharystycznej jest „apostolstwo Eucharystyczne”.
       
Celem „Apostolstwa Eucharystycznego”,  a więc celem Stowarzyszenia jest, aby przez nasz styl życia
Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.
       
W konsekwencji zasadniczym i głównym zadaniem Stowarzyszenia Ordo Dei jest: przekazywanie, pogłębianie i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Sakramencie Eucharystii.

To zadanie realizujemy w praktyce życia przez:
 • Pogłębianie „świadomego, pobożnego i czynnego” uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej, Zgodnie z duchem Konstytucji o Liturgii Świętej (p. 48)
 • Nasz czynny udział w Ofierze Eucharystycznej przez przyjęcie Komunii Świętej jest uaktualnianiem łaski uświęcającej w naszym doświadczeniu egzystencjalnym
 • Rekolekcje Biblijne i intronizację Pisma świętego w parafiach i rodzinach w celu wprowadzenia systematycznego poznawania Słowa Bożego w rodzinach
 • Rekolekcje Eucharystyczne wprowadzające w trwałą – wieczystą adorację Jezusa Eucharystycznego w parafiach, wypełniając życzenie i testament Eucharystyczny św. Jana Pawła II
 • Organizowanie Kongresów Eucharystycznych dla dzieci, w głębokim przekonaniu o konieczności pokazania dzieciom i młodzieży wzoru dzieci fatimskich, aby miliony dzieci zaprosić do adoracji Jezusa Eucharystycznego w przekonaniu, że jest to najskuteczniejsza droga do osiągnięcia pokoju na świecie
 • Prowadzenie domów rekolekcyjnych z programem rekolekcji biblijnych i Eucharystycznych
 

Dając świadectwo Prawdzie Eucharystycznej przyjmujemy jako zasadę, że „Najdoskonalszą formą Naszego życia jest Eucharystia"

Celem naszym jako wspólnoty Ordo Dei, jest naśladowanie Mistrza Miłosierdzia w służbie „Miłosierdzia Eucharystycznego”, którego wzór pokazał nam Jezus umywając nogi apostołom i polecając słowami, które przekazał nam Ewangelista Jan:

„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”
(13, 14 – 15).

 

Ewangelista Mateusz przekazuje słowa z kazania na górze: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(5, 7)


W Ewangelii Łukasza, Pan Jezus ukazuje nam Ojca jako wzór miłosierdzia:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

(5, 26)
 
Dwa inne wydarzenia mają dla nas szczególne znaczenie: cudowne  rozmnożenie chleba na pustyni, gdy Jezus bierze chleb i ryby z rąk dziecka:
„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby”
(J 6, 9)

Dziecko pomaga Jezusowi, uczestniczy w dziele miłosierdzia, daje wszystko co ma, nic nie zatrzymując dla siebie. Drugie wydarzenie: Jezus przywraca do życia córkę Jaira:

„Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci wstań… i polecił, aby dano jej jeść”
(Mk, 5 41, 43)
Dziecko otrzymuje miłosierdzie.

Świadectwo miłosierdzia


Naśladując Mistrza Miłosierdzia, jako wspólnota Ordo Dei, dajemy świadectwo miłosierdzia przez służbę:

 • Dzieciom nienarodzonym, przez codzienną modlitwę i przez pomoc finansową matkom samotnym i wielodzietnym, które spodziewają się dziecka
 • W parafiach gdzie są powołane wspólnoty Ordo Dei, odpowiadając na aktualne potrzeby konkretnej parafii, we współpracy z księdzem proboszczem
 • Przez prowadzenie Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom
 • Odpowiadają roztropnie i praktycznie na potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych lub dzieci w kryzysie
 • Przez budowanie „Mostu Przyjaźni” między dziećmi różnych narodowości zapraszając je do udziału w turnusach obozu „Wschodzącego Słońca” organizowanych przez Fundację Dzieci – Dzieciom

Przyjmowanie do Stowarzyszenia
 

Wstąpienie i przyjęcie do - Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi, - organizacja wewnętrzna stowarzyszenia, - realizacja celu apostolskiego, są zgodne z własną konstytucją  według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, kanony od 731 do 746.


Życie konsekrowane
 

Członkowie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi (trzy wspólnoty), składają następujące śluby, wypełniane zgodnie ze swoim stanem i powołaniem życiowym:

 • Ślub metanoi, tzn. nawracania umysłu, serca i woli,   aby myśleć, kochać  i czynić jak Jezus, a w wypadku popełnienia grzechu śmiertelnego, utracenia łaski uświęcającej, natychmiastowego podjęcia wysiłku, aby przystąpić do spowiedzi
 • Ślub posłuszeństwa woli Bożej, życia w prawdzie i świętości oraz pełnego zaufania Miłosierdziu Bożemu
 • Ślub posłuszeństwa Ewangelii przekazywanej przez Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymsko - Katolickiego oraz posłuszeństwa Ojcu Świętem, Biskupowi Rzymu

Celem podjęcia życia konsekrowanego na drogach współczesnego świata, służąc światu w drodze do zbawienia, jest osobista decyzja, aby „być w sprawach Ojca i wypełniać Wolę Ojca”  naśladując w tym naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.


Modlitwy Kongregacji "Ordo Dei"

 

 • Modlitwa Obecności (dziękczynna)

Jezu, dziękuję za Twoją obecność
Jezu, kocham Ciebie
Jezu, adoruję Ciebie
Jezu, ufam Tobie
Jezu, oświeć mnie, abym lepiej poznał(a) Ciebie
Jezu, pomóż mi, abym zawsze był(a) Ci posłuszny(a)
Jezu, proszę o łaskę silnej woli, abym służył(a) Ci wiernie
Jezu, należę do Ciebie, jestem Twój(a) na wieki wieków

                                            Amen


Modlitwa ta powstała w roku 1987 z przeznaczeniem dla osób uczestniczących w  „Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu". Treść modlitwy  wyraża działanie „Łaski Bożej”, która jest mocą Bożą sprawiającą w nas to, że możemy Boga kochać, adorować, poznawać, ufać Bogu, okazywać posłuszeństwo woli Bożej, służyć Bogu i należeć do Boga.  Utrata „obecności” łaski Bożej pozbawia mnie zdolności praktykowania postaw o które proszę w tej modlitwie.
     
Warunkiem powrotu „obecności” łaski Bożej jest odpowiedź na pierwsze wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), czyli decyzja na „FORMACJĘ MATANOI” -  metanoia  znaczy: nawrócenie, przemiana.Instytut Corpus Christi  - 1987
 

 • Akt Konsekracji - Oddania siebie Jezusowi Eucharystycznemu

Jezu, mocą Ducha Świętego
obecny w słowie Dobrej Nowiny
obecny w Eucharystii,
przeniknij moje istnienie Twoim światłem,
Tobie oddaję moją wolność.
Swoim Człowieczeństwem,
przemień moje człowieczeństwo.

Oddaję siebie do dyspozycji
Twoich zbawczych planów:
zarządzaj moim umysłem,
moim sercem,
moją wolą.
Prowadź mnie drogą metanoi,
abym myślał tak jak Ty Panie,
kochał Twoją miłością,
czynił zgodnie z Twoją wolą.
Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie
Tobie, poświęcam moje życie.

Jednoczę się z Ofiarą Twojego życia,
w darze Ojcu złożonego
w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Ofiarą Krzyża
uobecnioną w Ofierze Eucharystycznej
uświęć mnie w Prawdzie.
i zachowaj od złego.

Panie podwyższony na krzyżu,
proszę, przyciągnij mnie do Siebie,
z Twoją Matką stoję przy krzyżu.
z Tobą przybity do krzyża,
jestem gotowy służyć Tobie
w miejscu i czasie
Tobie tylko wiadomym,
na krzyżu dla mnie
przez Ciebie wybranym.

Z Tobą daję się złożyć do grobu
oraz wszystkie moje ludzkie
zamiary i plany.
Pozwól mi z Tobą zmartwychwstać,
aby całe moje istnienie i działanie
było zwycięskie Twoją odwagą
i skierowane tylko na główny cel:
poznanie jedynego prawdziwego Boga,
oraz Ciebie Jezusa Chrystusa.   
         
                                         Amen
 

 • Rozmowa z Maryją Matką Eucharystii

Maryjo pełna łaski,
Świątynio Ducha Świętego
Służebnico Pańska,    
Matko Słowa Bożego,
Które w Tobie stało się Człowiekiem
I zamieszkało wśród nas,
Matko Chleba Życia
Za Życie świata,

MATKO EUCHARYSTII,
Naucz nas troszczyć się
O pokarm, który trwa na wieki,
Abyśmy przez wiarę w obecność
Jezusa w Eucharystii,
Wypełniali dzieła zamierzone przez Boga.

MATKO EUCHARYSTII
Pod Krzyżem stojąca,
Pomagaj nam uczestniczyć
W Ofierze Eucharystycznej Twego Syna
I wołać każdego dnia:
„Panie dawaj nam zawsze tego Chleba”.
Matko, sprawy Syna
W Niepokalanym Sercu rozważająca,
Ucz nas rozważać i adorować.

MATKO EUCHARYSTII,
Matko Miłosierdzia,
Naucz nas służyć Synowi Bożemu
We wszystkich Jego
„Braciach Najmniejszych”

                                        Amen

Instytut Corpus Christi – 1996

 • Prośba o powołania do Kongregacji "Ordo dei"

Panie żniwa,
wyślij robotników
na Twoje żniwo.

Wielkie jest żniwo
na które nas posłałeś,  
W Imię Jezusa,
prosimy Cię Ojcze
o robotników mocnych,
odważnych i zdecydowanych
do służby Jezusowi Eucharystycznemu
i dzieciom.

Panie Jezu wybierz
Swoich przyjaciół:
spośród wielu rodzin,
spośród kobiet i mężczyzn,
spośród dziewcząt i chłopców,
którym „oznajmisz to wszystko
co usłyszałeś od Ojca Swego”,
aby czynili to, co Ty przykazujesz
i przynosili trwały owoc
jako Pielgrzymi Twojej Obecności,
w świecie, który Twój Ojciec
tak umiłował;

A wybrani przez Ciebie
Misjonarze i Misjonarki Eucharystii
„uświęceni w Prawdzie”,
szli jako świadkowie Twojej Obecności
dzieląc się wiarą
światła Ofiary Eucharystycznej,
miłością jedności Eucharystycznej,
nadzieją otrzymaną w adoracji Eucharystycznej.

Duchu Święty, Duchu odwagi,
Duchu Prawdy i Pocieszycielu,
daj prosimy światło tym,
których Jezus wybrał
do Swojej służby,
naucz ich i przypomnij im  
wszystko to, co Jezus
powiedział Swoim Apostołom.

Maryjo, Matko Szukająca,
szukałaś dwunastoletniego Jezusa
w świątyni,
i nauczającego Jezusa
wśród tłumu,
prosimy, szukaj obecnie
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
powołań do służby
Jezusowi Eucharystycznemu.
Szukaj tych, którzy chcą
przez całe życie
„być w sprawach Ojca”
i wypełniać Wolę Ojca.”  
                                          Amen

Ks. Krzysztof Małachowski, Święty Krzyż,  29 września 2006
 

 • Hymn kongregacji " Ordo Dei" - Rozmowa z Jezusem Euacharystycznym


Tyś nakarmił Chlebem z nieba
Lud idący Twoją drogą,
Tyś nauczył jak żyć trzeba
Żyć miłością, a nie trwogą.

REFREN:
                
Porządek Boży został dany
Pełnią Łaski w Matce Boga,
Przez Jezusa Krew i Rany,
To nasz cel – to nasza droga.

Twa Obecność tu na ziemi
W Sakramencie Dziękczynienia
Niechaj życie nasze zmieni
W tej pielgrzymce do zbawienia.

REFREN:
                
Porządek Boży został dany
Pełnią Łaski w Matce Boga,
Przez Jezusa Krew i Rany,
To nasz cel – to nasza droga.

Ojca wolą zgromadzeni
Wiarą trwamy u stóp Krzyża,
Z Matką Syna zjednoczeni,
Matka Syna nam przybliża.

REFREN:
                
Porządek Boży został dany
Pełnią Łaski w Matce Boga,
Przez Jezusa Krew i Rany,
To nasz cel – to nasza droga.Ks. Krzysztof Małachowski, Nadliwie, 15 czerwca 2017, Uroczystość Bożego Ciała


Uzasadnienie Biblijne Kongregacji "Ordo Dei" Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

„Oddawajcie cześć Chrystusowi Panu w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu,
kto żąda uzasadnienia waszej nadziei”. (1 P 3,15 )

ORDO DEI – PORZĄDEK BOŻY zaistniał „pełnią łaski” w osobie Maryi Dziewicy z Nazaretu, o czym  zapewnia Bóg przez swego wysłannika Anioła Gabriela, gdy ten pozdrawia Maryję słowami: „Ave, gratia plena”.(Łk 1, 28)  Boży plan zbawienia rozpoczął się od tego wydarzenia.

Odpowiedź Maryi: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”
(Łk  1,38)  ukazuje, że pełna zgoda woli człowieka z wolą Bożą, jest możliwa tylko wtedy, gdy „pełnia Łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka
z Bogiem.

Maryja z woli „Ojca Miłosierdzia” (KK 56), mocą Ducha Świętego, poczynając
i rodząc Syna Bożego Jezusa Odkupiciela „Źródło wszelkich łask” (KK 50), jest „Pośredniczką” (KK,62)  i „Matką w porządku łaski” (KK 62) dla całej rodziny ludzkiej.

Pierwszym działaniem Maryi po wyrażeniu zgody na Boże Macierzyństwo, jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu w samym akcie zgody i w natychmiastowym, pośpiesznym zaniesieniu Jezusa do rodziny spodziewającej się dziecka.

Ten czyn posłuszeństwa i miłosierdzia uczy, że „pełnia łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka z człowiekiem. „Pełnia łaski” w Maryi jest źródłem i fundamentem Porządku Bożego w świecie odkupionym przez Jej Syna.

Objawienie „pełni łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu, jest odpowiedzią Miłosiernego Ojca „Tak Bóg umiłował świat”(J 3, 16), na rzeczywistość grzechu pierworodnego, na wydarzenie przekazane w Księdze Rodzaju: „Wtedy kobieta sięgnęła po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł” (Rdz 3,6). - jest to spełnienie obietnicy zapowiedzianej Niewiasty, której „Potomstwo zmiażdży głowę <szatana>”(Rdz 3, 15).
      
Porządek Boży
– Ordo Dei w człowieku i w świecie, zrujnowany przez grzech nieposłuszeństwa, zostaje odbudowany przez posłuszeństwo pełnej łaski Maryi, która dała ludzką naturę Jezusowi – Synowi Najwyższego.

„Pełnia Łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu jest przywróceniem Ordo Dei – Porządku Bożego przez dostęp do Drzewa Życia – do Krzyża, na którym Jezus „Potomstwo Niewiasty” zwycięża szatana, - do Krzyża na którym ofiara życia Najwyższego i Wiecznego Kapłana Zbawiciela jest źródłem łaski.

Strzeżona droga do „drzewa życia” (Rdz 3, 24) została udostępniona przez Matkę Dawcy Życia, który prowadzi do zbawienia. W posłuszeństwie Objawieniu Bożemu, Kościół naucza, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia.

Tragedią współczesności – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – w życiu wielu ludzi jest świadome i dobrowolne trwanie w grzechu śmiertelnym bez łaski uświęcającej.
Publiczne przyzwolenie na grzech, sankcjonowanie czynów grzesznych: zbrodni przeciwko życiu przez różne ustawy parlamentarne w  wielu krajach, skutkuje pochwałą zła - zanikiem wstydu z popełnianego zła, wprowadzeniem klimatu grzechu jako normy życia społecznego. Człowiek, który nie boi się popełniać grzechu traci rozumne poznawanie rzeczywistości prawdy, dobra i piękna, staje się śmiertelnie chory na zanik sumienia, przestaje bać się obrażania Boga.

Na pytanie dlaczego współczesność  doświadcza tragedii grzechu w stopniu przekraczającym wielokrotnie dotychczasowe doświadczenie historyczne, odpowiedź daje nam Pan Jezus słowami Ewangelii świętego Jana, porównaj: J 16, 7, 8, 9:  „Ja jednak mówię wam prawdę….Duch Święty… Pocieszyciel , gdy przyjdzie, udowodni światu grzech, bo nie wierzą we Mnie”.
 Brak wiary w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata, jest powodem tego, że współczesność odrzuca świadomie i dobrowolnie życie w „pełni łaski”, a wybiera życie w grzechu.

Dalej Pan Jezus tak mówi: „Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie” (J 16, 13).  Kiedy poznanie prawdy jest możliwe? Pan Jezus daje odpowiedź: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (was wyzwoli)” J8,30 – 31). Posłuszeństwo nauce Jezusa - przykazaniom Bożym – daje (przynosi) poznanie prawdy i wyzwala z grzechu.

Politycy współczesnego świata oraz wiele różnych ruchów społecznych, mówią ciągle o potrzebie pokoju i zaprzestaniu wojen. Musimy być świadomi, że to wszystko, są to tylko ruchy pozorne, gdyż ludzie ci nie są wierni nauce Jezusa  - żyją w grzechu bez łaski uświęcającej. Pokój na świecie jest owocem ORDO DEI – PORZĄDKU BOŻEGO, - którego gwarantem jest trwanie –życie „pełnią łaski”. Ludzie, którzy żyją w grzechu i propagują zło, nie są wstanie doprowadzić świat do pokoju, nie można dać czegoś czego się samemu nie posiada.
Pan Jezus wyraźnie o tym mówi: „Uroczyście zapewniam was każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu” (j 14, 34). Niewolnicy grzechu nie służą Bogu, oni służą szatanowi. Jakie jest wyjście z tego impasu? Jest tylko jedna droga, posłuszeństwo nauce Jezusa. Pan Jezus takimi słowami rozpoczął głoszenie Ewangelii: „Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

 „Pełnia łaski” zostaje ukazana światu wtedy, gdy przyszła „pełnia czasu” nadejścia Królestwa Bożego, o czym św. Paweł tak pisze: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego zrodzonego z Niewiasty” (Gal 4, 4). „Pełnia łaski” i „pełnia czasu” wyznaczają czas nawrócenia i wiary w Ewangelię.
Przyczynę odejścia od Ordo Dei – od porządku łaski, Pan Jezus streścił
w słowach: „Bo nie wierzą we Mnie” (J 16,9). Pan Jezus wskazuje na to, że proces nawrócenia jest ściśle związany z wiarą w Jego Ewangelię.

Pytania, które szukający Jezusa zadają, są bardzo współczesne – to nasze pytania. Po cudownym rozmnożeniu chleba tłum szuka Jezusa i pyta: „Co mamy czynić abyśmy wykonywali dzieła Boże? (J 6,28) Odpowiedź Pana Jezusa jest jasna i stanowcza: „Na tym polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29).
 W naszym czasie nawrócenia Jezus Historyczny, przyjął inny sposób istnienia jako Jezus Eucharystyczny, o czym zapewnia w dalszym ciągu dialogu: „Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia.(J 6, 47 – 48,64). A do tych, dla których nauka Jezusa była trudna do przyjęcia, którzy nie uwierzyli mówi: „Wśród was są jednak tacy, którzy nie wierzą” (J 6, 64). Nie uwierzyli i odeszli.
Pytanie skierowane do Apostołów: „Czy i wy chcecie odejść” (J 6, 67), jest dzisiaj skierowane do nas, do współczesnego świata. Odpowiedź Piotra jest naszą odpowiedzią, nas uczniów Jezusa, członków Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: „Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68 – 69).

Takie jest uzasadnienie naszej nadziei, którą mamy w Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego Najświętszej Matce Maryi pełnej łaski.
Świadectwem naszego życia jesteśmy gotowi dawać odpowiedź, każdemu kto zapyta o naszą wiarę w prawdziwą, rzeczywistą
i substancjalną obecność  Jezusa w sakramencie Eucharystii.
Oddając cześć Chrystusowi Panu w naszych sercach, wszystko to co nas w życiu spotyka, zawierzamy miłości Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
Cel Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi wyznaczają nam słowa naszego Mistrza, aby „być w sprawach Ojca, wypełniać wolę Ojca oraz wykonać wyznaczone dzieło” (por. Łk  2,49 oraz J 4, 34).     
 
Wypełniając swoje powołanie w Kongregacji Ordo Dei, podejmujemy jako wiodący cel naszej służby:

 • Kontynuację misji Anioła Gabriela, przez głoszenie trwania w „pełni łaski uświęcającej”, jako konieczność dla każdego człowieka, który jest powołany do zbawienia swojej duszy;  
 • Mocą Ducha Świętego przekonywanie świata współczesnego, że trwanie w grzechu jest przyczyną niewiary w Jezusa Zbawiciela, przyczyną odrzucenia obecności Boga w rodzinach,  a w konsekwencji w całej strukturze życia społecznego;
 • Wykonywanie dzieła Bożego przez przekazywanie, pogłębiania i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa Pana w Eucharystii, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.


Adres korespondencyjny w sprawie Kongregacji


Ks. Krzysztof Małachowski Kongregacja „Ordo Dei“
Nadliwie  
05 – 281 Urle

Tel. 608 – 720 - 333  albo (25) 624 – 0407     
 
  e-mail: misjonarzeeucharystii@gmail.com